6101 γ-Глутамілтранспептидаза (ГГТ) 1
6102 Азот сечовини 3
6103 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1
6104 Альбумін 1
6105 Альфа – амілаза 1
6106 Альфа-2-макроглобулін 3
6107 Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 3
6108 Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 3
6109 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 1
6110 Білкові фракції 4
6111 Бікарбонати (HCO3-) 3
6115 Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 1
6116 Гаптоглобін 3
6118 Глюкоза крові 1
6119 Залізо 1
6120 Калій 1
6121 Кальцій 2
6122 Кальцій іонізований 1
6123 Кліренс ендогенного креатиніну 3
6124 Креатинін 1
6126 Лактат 3
6127 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1
6128 Ліпаза 1
6129 Лужна фосфатаза (ЛФ) 1
6130 Магній 1
6131 Мідь 3
6132 Сечова кислота 1
6133 Сечовина 1
6134 Натрій 1
6135 Загальний білок 1
6136 Тимолова проба 1
6137 Тригліцериди 1
6138 Фосфор 1
6139 Хлориди 1
6140 Холестерин 1
6141 Холінестераза 1
6142 Церулоплазмін (мідна оксидаза) 3
6143 Цинк 2
6155 Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1